CVP LAMBDASONDE  SOFTAIL/ DYNA/ SPORTSTER/ V-ROD/ STREET XG 750/500